آدرس:خراسان رضوی ,مشهد,خیابان قرنی,تقاطع مجد,برج ساینا,واحد۲۴

تلفن های تماس:

۰۵۱-۳۷۵۸۱۱۰۲

۰۵۱-۳۷۱۳۴۶۸۲

۰۹۱۵۲۱۶۰۵۶۳

ایمیل:info@elecmodernshop.com